Zamieszczamy poniżej wzór standardowego sprzeciwu od nakazu zapłaty do wykorzystania w sprawach przedawnionych długów uczelnianych z powództwa m.in. KGPN.

UWAGA: poniższy wzór nie jest aktualizowany na bieżąco i nie uwzględnia argumentacji dot. uchwały Sądu Najwyższego wydanej w sprawie III CZP 67/15 ani III CZP 74/17. Taka argumentacja podnoszona jest dopiero w kolejnych pismach. Teza Uchwały II CZP 67/15 wskazuje, że w okresie przed dniem wejścia wżycie ustawy nowelizującej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, miał zastosowanie dziesięcioletni termin przedawnienia. W samym uzasadnieniu SN wielokrotnie podkreśla zaś znaczenie normy intertemporalnej zawartej w ustawie nowelizującej, która wprowadziły trzyletni termin przedawnienia, w tym co do umów zawartych przed 2014 rokiem. Aby uzyskać aktualny wzór i pomoc skontaktuj się z nami natychmiast po otrzymaniu nakazu zapłaty,

Polecamy także lekturę zapadłych w podobnych sprawach orzeczeń (wybrane orzeczenia są także dostępnych na niniejszym blogu), artykułów prasowych dotyczących KGPN oraz poradnik.

 

Z przyjemnością pomożemy każdej osobie, która otrzymała nakaz zapłaty / pozew w sprawie przedawnionego uczelnianego długu. Prosimy tylko o niezwłoczny kontakt i przesłanie zdjęć/skanów nakazu zapłaty i pozwu.


SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego są składane sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY W MIASTO

_ Wydział Cywilny

ul.

00-000 MIASTO

SYGNATURA

W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu.

3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)

3.1.1. Pozwany i jego adres

3.2.1. Pozwany i jego adres

IMIĘ NAZWISKO

/adres/

3.1.2. Pełnomocnik pozwanego

3.2.2. Pełnomocnik pozwanego

3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)

tak*/nie*

W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.

5.1. Strona powodowa

5.2. Strona pozwana

KGPN Sp. z.o.o.

ul. Tytoniowa 20

04-228 Warszawa

/ew. nazwa uczelni, jeśli powodem jest uczelnia/

DANE

ADRES

             

 

6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

- w całości*

- w części* (dokładnie określić zaskarżoną część żądania głównego lub ubocznego – np. z tytułu odsetek)

..............................................................................................................................................................

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

Należy przytoczyć zarzuty, które pozwany, pod rygorem ich utraty, powinien zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miasto w sprawie o sygn. akt _ Nc 000/16

Wobec powyższego wnoszę o :

  • uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i oddalenie powództwa w całości
  • podnoszę zarzut przedawnienia,
  • wnoszę o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność Pozwanej 

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

 Według norm przepisanych

9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

- fakty, które pozwany przyznaje,

- fakty, którym pozwany zaprzecza,

- fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W piśmie stanowiącym sprzeciw albo zarzuty pozwany powinien przytoczyć okoliczności faktyczne oraz dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie lub zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

W pierwszej kolejności podnoszę, iż roszczenie Powoda uległo przedawnieniu. Ponadto fakt, iż uczelnia nie wysyłała żadnych wezwań do zapłaty do pozwanego utwierdzał pozwanego w  przekonaniu, iż nie istnieje jego zobowiązanie jako skreślonego z listy studentów. Pozwany nigdy nie otrzymał jakiegokolwiek wezwania do zapłaty ze strony uczelni.

Sąd Najwyższy przesądził jednoznacznie w uchwale z 8 grudnia 2017 r. wydanej w sprawie III CZP 74/17, iż roszczenie z tytułu czesnego przedawniało i przedawnia się z upływem lat 3.

Powód nie miał wiedzy o w/w uchwale w dniu złożenia pozwu, przez co rozważania Powoda o rzekomej retroakcji i orzeczeniu TK (SK 17/15) są nieaktualne. Skoro bowiem zarówno na gruncie poprzednich, jak i obecnych przepisów przedawnienie wynosiło 3 lata, nie ma potrzeby dokonywania jakiejkolwiek wykładni innej niż literalna, ani też stosowania per analogiam przepisów ustawy wprowadzającej kodeks cywilny, w tym art. XXXV tejże ustawy.

Nadto przedstawiam w tym miejscu uzupełniająco argumentację w zakresie przedawnienia.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Roszczenie Powoda wynika z świadczenia usług edukacyjnych. Zgodnie z art. 751 k.c. roszczenia z tytułu m.in. nauki przedawniają się z upływem 2 lat, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. Zgodnie z art. 751 k.c. roszczenia z tytułu m.in. nauki przedawniają się z upływem 2 lat, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. Wspomniana regulacja znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Kluczowa dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu jest analiza treści stosunku prawnego pomiędzy uczelnią a Pozwanym, która jednoznacznie wskazuje, że strony łączyła umowa o kształcenie. Jest to umowa nienazwana, co do której zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy o zleceniu. Powyższa kwalifikacja stosunku prawnego, jako swoistej umowy o świadczenie usług, znajduje liczne potwierdzenie w orzecznictwie.

Pogląd taki został wyrażony m.in. w wyrokach Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II Ca 389/13 (dostępny pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl), Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 .07.2012r. sygn. akt III AUa 612/12, Lex; z 19.04. 2012r. sygn akt AUa 244/12, Lex; z 19.04.2012r. sygn akt III AUa 243/12, Lex; wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22.01.2013 sygn akt III AUa 88/12, Lex; wyroku Sądu Najwyższego z 13.06.2012 sygn akt II UK 308/11, Lex, i in.

Gdyby Sąd nie podzielił powyższego poglądu wskazuję, iż wyrażony został też pogląd o trzyletnim terminie przedawnienia. Termin taki wskazał też ustawodawca-  z dniem 1 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nowym art. 160a ust. 7, „Roszczenia wynikające z umowy [zawartej między uczelnią a studentem] przedawniają się z upływem trzech lat”. Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy nowelizującej, „Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Pogląd o trzyletnim przedawnieniu wynika z dwóch okoliczności- okresowego charakteru czesnego, a nadto z faktu, iż roszczenie ma związek ze świadczeniem usług w zakresie działalności gospodarczej.

Uchwała SN (III CZP 67/15), na którą powołuje się Powód, zapadła w innym stanie faktycznym i prawnym. Uchwała zapadła na gruncie uczelni publicznej (UAM w Poznaniu), co w istotny sposób zmienia postrzeganie stosunku prawnego z uczelnią. Odpłatne i systematyczne wykonywanie przez uczelnię niepubliczną zajęć dydaktycznych, charakteryzuje się profesjonalnym charakterem, jest podporządkowana regułom opłacalności i racjonalnego gospodarowania. Wymienione elementy komercyjne wyraźnie odróżniają tę działalność od tożsamej przedmiotowo działalności publicznych szkół wyższych. Publiczne szkoły wyższe mają ustawowy, konstytucyjny obowiązek wykonywania zadań publicznych przez świadczenie bezpłatnych usług edukacyjnych (co nie przekreśla możliwości świadczenia, w ograniczonym zakresie, odpłatnych usług).  Dodatkowo SN zajmował się sprawą wszczętą w 2013 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, która przecięła wątpliwości co do przedawnienia. Na marginesie dodać należy, iż koncepcja o dziesięcioletnim przedawnieniu stawiałaby w uprzywilejowanej pozycji nastawione na zysk prywatne podmioty (prywatne uczelnie wyższe zakładane najczęściej przez spółki z o.o.), podczas gdy korepetytor udzielający odpłatnych lekcji mógłby liczyć na przedawnienia 2 lat, albowiem jego roszczenie związane jest z nauką. Rozwiązanie takie jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia słuszności, sprawiedliwości i spójności prawa.

W wyroku z 6 lipca 2007 r. (VI ACa 295/07) Sąd Apelacyjny w Warszawie trafnie zauważył, że niepubliczna szkoła wyższa poprzez odpłatne świadczenie usług edukacyjnych jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, co nie stoi w sprzeczności ze specyfiką tej działalności. Wyrokiem z 7 września 2012 r. (VI ACa 418/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że nadanie pewnemu zachowaniu miana działalności gospodarczej na płaszczyźnie prawa cywilnego powinno być dokonywane w aspekcie konkretnego stanu faktycznego w powiązaniu z całokształtem stanu W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że poprzednik prawny Powódki m.in. poprzez odpłatne i zorganizowane świadczenie usług dydaktycznych spełniał powyższe warunki. Ponadto, interpretacja taka wielokrotnie aprobowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyrok z 3 lipca 2003 r., III CZP 38/03, wyrok z 7 kwietnia 2004, III SK 22/04.

Ostatecznie wskazuję, że uczelnia nie wysuwała wobec Pozwanego żadnych roszczeń. Pozwany nigdy nie otrzymał od pierwotnego wierzyciela wezwania do zapłaty. Konsument ma prawo oczekiwać od podmiotu profesjonalnego, ze ten w szybkim terminie ujawni i sprecyzuje przysługujące mu roszczenia. Zwłoka w tym zakresie prowadzi do jego pokrzywdzenia. Brak ujawnienia swoich roszczeń przez pierwotnego wierzyciela i brak jakichkolwiek działań windykacyjnych przez wiele lat powoduje sprzeczność roszczenia z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa podmiotowego.

Niezależnie zaś od kwestii przedawnienia należności głównej, Pozwany pragnie odnieść się, z najdalej ostrożności procesowej, również do kwestii przedawnienia skapitalizowanych odsetek za okres przekraczający 3 lata przed wniesieniem pozwu. Roszczenia o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego są roszczeniami o świadczenia okresowe. Wypływa stąd wniosek, że roszczenia o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przedawniają się niezależnie od charakteru roszczenia głównego w terminie przewidzianym w art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 141/94, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 3, s. 83). Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie II Ca 675/16 w sprawie z powództwa KGPN (oddalając częściowo apelację Powoda) wskazał, iż „niewątpliwie natomiast charakter świadczenia okresowego mają dochodzone przez powoda skapitalizowane odsetki za opóźnienie (por. np. Uchwała SN z dnia 21 listopada 2006 roku, III CZP 42/04, OSNC 2005/9/149). Podobnie- również w sprawie z powództwa KGPN- wypowiedział się Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 26 czerwca 2017 r. (II Ca 1094/17) wskazując, iż „odsetki jako świadczenie okresowe przedawniają się w terminie 3 lat (art. 118 k.c.).  Ustanowiony zaś w powyższym przepisie termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnienia w innym terminie”. Identyczne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie III Ca 697/17 (wyrok z 22 czerwca 2017 r.). Nadto, zgodnie z uchwałą SN z dnia 1991.04.05 III CZP 21/91 OSNC 1991/10-12/121, roszczenie o odsetki staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia.

10. Wnioski dowodowe

Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by

sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków –
podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu).

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód

10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 Wydruk- treść uchwały SN w sprawie III CZP 74/17

 Przedawnienie roszczenia

10.2.1. Zgłaszany dowód

10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu


10.3.1. Zgłaszany dowód

10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.4.1. Zgłaszany dowód

10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być
w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

tak*/nie*

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)

odpis sprzeciwu, wydruk z witryny SN

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis

14. Data

IMIĘ NAZWISKO PODPIS

00.00.2018 r.