Law enforcement authorities refuse to initiate proceedings based on a motion for prosecution filed by React. Existing proceedings are discontinued. Several courts confirmed that Polish code of criminal procedure allows only for attorneys to represent a party in criminal proceedings. React as a non-profit organization may not represent right holders in Poland nor provide further powers of attorney to individual attorneys.

See: Warsaw court ruling X Kz 8/14;  X Kz 1155/13; X Kz 553/14 and Konin court ruling II K 571/17

More >>

Inna rzeczą pozostaje natomiast wątpliwa, w ocenie sądu odwoławczego, forma udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu pokrzywdzonego. Otóż zważyć należało, iż z pełnomocnictwa znajdującego się na karcie 41 wynika bezsprzecznie, iż podmiot pokrzywdzony udziela pełnomocnictwa Stowarzyszeniu [REACT], to zaś reprezentując podmioty zrzeszonych spółek wyznaczyło do ich reprezentacji adw. Ł. B. [z kancelarii Grzelka i Wspólnicy] który w tej sprawie złożył wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa. Biorąc jednak pod uwagę, iż ewentualny brak skargi uprawnionego jest względny i może zostać konwalidowany, sąd rejonowy zbada legalność udzielonego pełnomocnictwa i ustali, czy złożony wniosek o ściganie jest skuteczny. Sąd odwoławczy jednak zwraca uwagę, iż odmiennie jak to ma miejsce w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie art. 122' ustala, iż pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oczywiście spełniająca wymogi o których mowa w ustawie, ustawa o prawie własności przemysłowej takiej regulacji nie przewiduje, a co za tym idzie Stowarzyszeniu React w żadnym razie status pokrzywdzonego- z jego uprawnieniami do ustanowienia pełnomocnika, nie przysługuje. (Postanowienie z 23 maja 2013 roku Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Karny - Odwoławczy, sygn. akt X Kz 1155/13)"